TOEFL/IELTS

TOEFL – Test of English as a Foreign Language, dhe

IELTS – The International English Language Testing System

Përgatitja për TOEFL/IELTS zgjatë gjithsejtë 8 jave. Trajnimi per TOEFL ose IELTS përfshinë:

  • Mësimin dhe aplikimin e strategjive dhe teknikave të testit
  • Mësimi zhvillohet në grupe të vogla ose mësim individual VIP
  • Simulim i testeve aktuale të TOEFL iBT ETS ose IELTS
  • Secili student posedon laptopin personal gjatë gjithë trajnimit 8-javor
  • Asistencë në paraqitjen e testit
  • Materialet e gatshme për kursin
  • Grupe në klasë ose online
  • Rezultate të dëshmuara

Mundësitë shtesë: Shfrytëzim i programit ETS, laptopit dhe hapësirës së qendrës edhe gjatë kohës kur studenti nuk ka kurs.

Çmimi në grup
300 EUR

Çmimi individual VIP
750 EUR

Regjistrohu për TOEFL/IELTS këtu: